Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура по обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по подготовка, управление и отчитане на проект по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“- „Реконструкция на общински път BGS 1051 / III-539/, Русокастро – Ливада – Тръстиково – Константиново / II– 79 / и рехабилитация на общински път BGS 1053/ ІІ-79, Констатиново-Бургас

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 16.06.2016 937,58 KB
Документация и образци 16.06.2016 823,5 KB
Решение_АОП 16.06.2016 1,26 MB
Протокол 1 27.07.2016 63 KB
Протокол 2 25.08.2016 104 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 25.08.2016 24,5 KB
Решение 09.09.2016 637,41 KB
Протокол 3 09.09.2016 54 KB
Доклад 09.09.2016 63,5 KB
Решение 24.11.2016 1,58 MB

Краен срок за подаване на оферта: 26.07.2016 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 26.07.2016 16:00